BJ Fogg Behavior Model - Mô hình hành vi Fogg

Động lực, Khả năng, Kích hoạt

Bất cứ hành động, quyết định hay lựa chọn nào của chúng ta đều bị chi phối bởi cảm xúc và lý trí, đôi khi là phi lý trí.

Để một hành vi xảy ra trong một cá nhân cần ba yếu tố hội tụ cùng một lúc: động lực (motivation), có khả năng (ability) và trình kích hoạt (trigger).

Đó là kết quả nghiên cứu của BJ Fogg (giáo sư Đại học Stanford), ông đặt tên cho mô hình của mình là Fogg Behavior Model.

Mô hình hành vi Fogg - Fogg Behavior Model

Trong mô hình hành vi Fogg, động lực (motivation) đóng vai trò là người điều khiển chính để thuyết phục và nhắc nhở một phản ứng mong muốn. Nó có thể được xem là nền tảng cảm xúc tạo ra mong muốn cho người dùng tiếp tục hành động.

When motivation is high, you can get people to do hard things. But once it drops (the wave subsides, then people will only do easy things). — BJ Fogg.

Tạm dịch: Khi động lực cao, bạn có thể khiến mọi người làm những việc khó khăn. Nhưng một khi nó giảm xuống (sóng giảm dần, thì mọi người sẽ chỉ làm những việc dễ dàng).

Yếu tố thứ hai là khả năng (ability). Nó được xác định rõ ràng hơn động lực bởi các khái niệm dễ hiểu như khả năng chi trả hoặc sự cần thiết. Đây là lúc người dùng xem xét mối tương quan giữa năng lực bản thân và mục tiêu thực tế.

By focusing on Simplicity of the target behavior you increase Ability. — BJ Fogg.

Tạm dịch: Bằng cách tập trung vào Tính đơn giản của hành vi mục tiêu, bạn tăng Khả năng.

Trình kích hoạt (trigger) là yếu tố được xác định rõ ràng nhất trong ba yếu tố chính. Được cá nhân hóa tùy theo ngữ cảnh bằng một lời kêu gọi hành động, một gợi ý hoặc một yêu cầu,… trình kích hoạt là thứ cuối cùng thúc đẩy người dùng hành động.